ΚΑΪΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε μας στο facebook ​​​​​

ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30

Ανέκδοτα Ανδριακά έγγραφα του δέκατου έκτου αιώνος

Δημήτριος Ι. ΠολέμηςΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Επισκεφτείτε μας ή στείλτε μας μύνημα για παραγγελία.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Έκδοση : Καϊρειος Βιβλιοθήκη
Θέμα : Άνδρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προ τινών ετών εξεδόθη υπό του γραφόντος εκτενής εργασία περί των αφεντοτόπων της Ανδρου επί τη βάσει των εγγράφων κυρίως του ΙΣ αιώνος. Τα σχετιζόμενα προς τα κατάλοιπα των φεουδαλικών θεσμών έγγραφα ανερχόμενα εις τεσσαράκοντα επτά (τα τελευταία των αρχών του ΙΖ αιώνος), περιελήφθησαν εις το βιβλίον εκείνο ως αμεσώτερον αφορώντα εις το θέμα. Εν τούτοις εκρίθη σκόπιμον, όπως προς καλυτέραν κατανόησιν των πραγμάτων της εποχής εκδοθούν και τα λοιπά έγγραφα του ΙΣ αιώνος, τα οποία κατά κύριον λόγον είναι δικαιοπρακτικά. Ούτω, δια των δυο συλλογών περιλαμβάνονται άπαντα σχεδόν τα εν τη νήσω έγγραφα -ελληνικά και ιταλικά- της προ του 1600 εποχής. Αι παλαιότεραι πηγαί της νεοτέρας ιστορίας της Ανδρου ευρίσκονται ήδη συγκεντρωμέναι. Τα ελληνικά έγγραφα αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικώς εις την μονής της Αγίας -αμέσως ή εμμέσως.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τίτλος : Ανέκδοτα Ανδριακά έγγραφα του δέκατου έκτου αιώνος
Συγγραφέας : Δημήτριος Ι. Πολέμης
Θέμα : Άνδρος
Έκδοση : Καϊρειος Βιβλιοθήκη
Τόπος έκδοσης : Άνδρος
Μεταφραστής :
Έτος : 1999
Σελίδες : 168
Ανάτυπο :
Κωδικός ISBN : 960-7709-13-6